Lékárna U Hvězdy

Obchodní podmínky

 Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém zásilkovém obchodě www.lekarnauhvezdy.cz

Prodávajícím je společnost VAPI spol. s r.o., lékárna U Hvězdy, Písečná 5549, 43004 Chomutov IČ 49903331, DIČ CZ49903331, která je vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 6074 (dále „prodávající). Podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále „zákazník“) v souladu s ustanovením  § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  vzniklé na základě kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.lekarnauhvezdy.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 


 1. Zásilkovým prodejem se rozumí také tzv. zásilkový výdej léků ve smyslu ust.  § 18 vyhlášky č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, kdy je léčivý přípravek nebo jiné zboží doručeno zákazníkovy do stanoveného místa za podmínek daných právním předpisem a zákonem 378/2007 Sb. , o léčivech.  Společnost VAPI spol. s r.o. má udělen souhlas k provozování zásilkového výdeje Státním ústavem  pro kontrolu léčiv. Zodpovědnou osobou je stanovena Mgr. Monika Vlasáková.

 2. Zákonem je požadována informační služba, která slouží ke shromažďování, zpracování a oznamování informací o podezřeních na závažné nebo neočekávané nežádoucí účinky léčivých přípravků. Ta je zřízena od pondělí do pátku v čase od 8:00 – 16:00. Kontakt na Státní ústav pro kontrolu léčiv: Šrobárova 48, Praha, 10041, tel.: 272 185 111, email: posta@sukl.cz

 3. K uzavření kupní smlouvy nedochází pouhou rezervací léčivého přípravku k osobnímu odběru v lékárně uvedené v Seznamu lékáren. Jedná se pouze o rezervaci možnosti léčivý přípravek nebo jiné zboží zakoupit a osobně odebrat běžným způsobem u vybrané lékárny za cenu uvedenou na internetových stránkách www.lekarnauhvezdy.cz. Na internetových stránkách je zveřejněna nabídka, ze které  si zákazník rezervuje léčivý přípravek ve vybrané lékárně a osobně vyzvedne. Rezervace není závazná, kupní smlouva se uzavírá až při odběru v příslušné lékárně.

 4. Pokud má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího právnická osoba, nebo pokud jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti, pak se na něj obchodní podmínky nevztahují.

 5. Lze sjednat i odchylná ustanovení od obchodních podmínek v kupní smlouvě. Tyto ujednání mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 6. Nedílnou součástí kupní smlouvy jsou ustanovení obchodních podmínek. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 7. Obchodní podmínky může prodávající měnit nebo doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. Uživatelský účet

 

 1. Objednání zboží je možné provádět na základě registrace provedené na webové stránce či bez registrace. Po registraci může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní.

 2. Kupující je povinen při registraci uvádět správné a pravdivé údaje.  Pokud u kupujícího nastane změna, je povinen kupující tyto informace aktualizovat. Prodávající považuje informace uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání za správné.

 3. Uživatelský účet je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující má povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně informací nutných pro přístup do jeho uživatelského účtu.

 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 5. Uživatelský účet, jež není déle jak dva roky nevyužíván nebo poruší-li kupující své povinnosti kupní smlouvy, může prodávající uživatelský účet zrušit.

 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, zejména v případech kdy prodávající provádí nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

   

 

3. Uzavření kupní smlouvy

 

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Tyto ceny u zboží jsou vedeny včetně daně z přidané hodnoty a platí po celou dobu, kdy jsou zobrazeny na webovém rozhraní obchodu. I přes toto ustanovení má prodávající možnost uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 3. Při objednání zboží, které je doručováno v rámci území České republiky, jsou uvedeny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

 4. Postup pro objednání zboží

   1. Vyplnění objednávkového formuláře, který obsahuje zejména informace o:

     1. objednávaném zboží (to se vkládá do elektronického nákupního košíku),

     2. způsobu úhrady kupní ceny zboží,

     3. požadovaném způsobu doručení a

     4. informaci o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jako „objednávka“).

   2. Kontrola a možná změna údajů, které do objednávky kupující vložil

   3. Objednávka bude odeslána prodávajícímu po kliknutí na tlačítko „Odeslat“. Tímto krokem kupující prohlašuje, že se seznámil s cenou za příslušné zboží.

 

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Prodávající považuje informace uvedené v objednávce za správné. Po přijetí objednávky je prodávající povinen neprodleně zaslat elektronickou poštou, a to na adresu kupujícím uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“), potvrzení o obdržení objednávky.

  1. V závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) je prodávající oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

  2. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká v případě zásilkového prodeje prostřednictvím www.lekarnauhvezdy.cz

    

   doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je kupujícímu zasláno elektronickou poštou na adresu elektronické pošty uvedené kupujícím.

   Kupující uzavřením kupní smlouvy stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, že s nimi souhlasí a jejich obsah mu je zcela srozumitelný. Před uskutečněním objednávky je na tyto obchodní a reklamační podmínky dostatečným způsobem upozorněn. A má možnost se s nimi seznámit. Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky, avšak je-li cena na webových stránkách zřejmě nesmyslná (nepřiměřeně nízká proti ceně obvyklé), vyhrazuje si Obchodník právo na odstoupení od kupní smlouvy. Tyto obchodní a reklamační podmínky jsou nedílnou součástí uzavření smlouvy. Smlouva je uzavíraná v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Při procesu objednávání jsou patrné informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy a kupující může před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Obchodní i reklamační podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.


    

  3. Při uzavírání kupní smlouvy kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku. Pokud kupujícímu při uzavírání kupní smlouvy vzniknou náklady při použití komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí si tyto náklady sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

  4. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu zboží prvotřídní kvality, které si kupující objednal prostřednictvím www.lekarnauhvezdy.cz. Změny v zobrazení zboží jsou vyhrazeny. Dále se prodávající zavazuje k uveřejňování skutečné a konečné ceny, které kupující zaplatí za zboží a dopravu.

  5. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři je místem dodání zboží. Kupující dává souhlas prodávajícímu k shromažďování a archivování osobní údajů o kupujícím a o jeho nákupech vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci www.lekarnauhvezdy.cz

  6. K uzavření kupní smlouvy nedochází v okamžiku rezervování zboží k osobnímu odběru v lékárně U Hvězdy (dále jen „rezervace“), zákazník si pouze rezervuje možnost léčivý přípravek nebo jiné zboží zakoupit a osobně odebrat běžným způsobem v lékárně za cenu uvedenou na webových stránkách www.lekarnauhvezdy,cz . Prostřednictvím nabídky zveřejněné na www.lekarnauhvezdy.cz  probíhá rezervace léčivého přípravku.  Zákazník zde po vyhledání produktu pomocí vyhledavače provede rezervaci ve vybrané lékárně a následný odběr vybraného zboží, rezervace není závazná. Kupní smlouva je uzavřena až v příslušné lékárně. O možnosti vyzvednutí je zákazník informován elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího, kterou uvedl v průběhu rezervace. Vybrané zboží je v lékárně připraveno k vyzvednutí po dobu 3 pracovních dnů, pokud není zákazníkem prodlouženo. Připravené rezervace jsou na výdejním místě uloženy po dobu 3 pracovních dnů, pokud není zákazníkem prodlouženo. V případě, že zboží není zákazníkem vyzvednuto, je rezervace stornována.

  7. Podmínkou platnosti rezervace je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Kupující dává prodávajícímu vyplněním registračního formuláře či rezervace v rámci www.lekarnauzvezdy.cz souhlas k shromažďování a archivaci osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

    

4. Platební a dodací podmínky zásilkového prodeje

 

 1. Ode dne obdržení závazné objednávky začíná běžet dodací lhůta za podmínek obdržení všech dokladů nutných pro včasné vyřízení objednávky. Expedice zboží proběhne do 24 hodin (v pracovní dny) v případě, že je zboží skladem. V případě nutnosti doobjednání zboží, z důvodu nepřítomnosti zboží na skladě, se prodávající zavazuje vyexpedovat zboží do 48 hodin. Za nepředvídatelných okolností, kdy zboží není na skladě a nelze ho objednat od našich dodavatelů nebo jej nebude možné objednat do 7 dnů, je prodávající povinen oznámit tuto skutečnost kupujícímu. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže bude zboží připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Překročí-li venkovní teplota 30°C, nebo klesne-li pod -15°C budou léky z důvodu bezpečnosti zasílané až po opětovném ochlazení, resp. oteplení – o termínu dodání zákazníka vždy informujeme. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky.

 2. Kupující je povinen spolu s kupní cenou zaplatit prodávajícímu i náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu, či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4 odstavec f) obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

 4. Kupní cena je splatná při převzetí zboží v případě platby v hotovosti nebo platby na dobírku. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (číslo objednávky). Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn, v případě bezhotovostní platby, připsáním příslušné částky na účet prodávajícího.

 6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3 odst. e), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 7. Případné slevy z ceny z boží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Přehled plateb a způsobů doručení zásilky

 

 

Česká pošta – balík do ruky, balík na poštu

Objednávka nad 2.000,-Kč ZDARMA

Česká pošta – platba předem na účet u nákupu do 1.999,-Kč – 120,-Kč

Česká pošta – platba dobírkou u nákupu do 1.999,-Kč – 150,-Kč

Pro platbu převodem: č.ú. 2113160237/0100

V případě platby na účet bude zboží odesláno po připsání částky za zboží + dopravu na účet prodávajícího. Jako variabilní symbol uvádějte číslo objednávky.

 

Upozornění: V případě, že objednané zboží bude mít váhu nad 10kg, bude VŽDY účtován příplatek 30 Kč. Při váze nad 15kg bude zásilka rozdělena do více balíků. Za každý balík účtujeme 120,-Kč. V případě objednání zboží větších rozměrů, jako inkontinenční pomůcky apod., kdy se zásilka nevejde do rozměrů balíku do 100cm, bude účtována cena 120,-Kč za každý zaslaný balík zvlášť, i v případě, že byla objednávka nad 2.000,-Kč. Konečná cena bude zákazníkovy sdělena elektronickou poštou. Při platbě předem vyčkejte na tento potvrzující email.

 

Vyzvednutí ve vybrané lékárně

Zákazník je informován elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v průběhu rezervace o termínu vyzvednutí rezervovaného zboží ve vybrané lékárně. Rezervované zboží je v lékárně připraveno k vyzvednutí po dobu 3 pracovních dnů, pokud není zákazníkem prodlouženo.

Pokud zboží není zákazníkem vyzvednuto, je rezervace stornována.

Zboží lze v lékárně U Hvězdy uhradit hotově nebo kartou, ve výdejním místě lze platit pouze hotově.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

 

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5 odst. a) či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží kupujícím nebo jím určenou osobou, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Prodávajícímu musí být odstoupení od kupní smlouvy odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.  Odstoupení od kupní smlouvy zasílá kupující na adresu provozovny prodávajícího ( VAPI spol. s r.o., lékárna U Hvězdy, Písečná 5549, Chomutov, 43004).

 3. Kupní smlouva se od počátku ruší v případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl.5 odst. b) obchodních podmínek. Do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy musí být zboží prodávajícímu vráceno. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, nese prodávající, pokud kupující odstoupil od kupní smlouvy.

 4. Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, v případě odstoupení dle čl. 5 odst. b) obchodních podmínek. Vrácení proběhne stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Prodávající není povinen kupujícímu vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, něž mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že  zboží prodávajícímu odeslal, v případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím.

 5. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst nárok na úhradu škody vzniklé na zboží proti nároku kupujícího na vrácení kuní ceny.

 6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit a vrátit kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 7. Při poskytnutí dárku kupujícímu, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnost a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

   

 

 1. Stornování objednávky

  Před expedicí zboží je možné objednávku stornovat telefonicky nebo emailem. Prodávající storno potvrdí.

   

 2. Změna objednávky

  1. Před expedicí může zákazník objednávku jakkoliv změnit telefonicky nebo emailem. Prodávající změnu potvrdí.

  2. Pokud prodávající z jakéhokoliv důvodu (ukončení výroby, nedostatek zboží na skladě …) nemůže dodat zboží nebo jeho část, bude o této skutečnosti informovat kupujícího telefonicky nebo emailem. Objednávka bude zákazníkovi odeslána až po odsouhlasení změn zákazníkem. V případě, že zákazník nesouhlasí s řešením navrženým prodávajícím, může objednávku stornovat.

    

6. Přeprava a dodání zboží

 

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je pak kupující povinen převzít zboží při dodání.

 3. Kupující je povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, v případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce.

 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

   

 

7. Práva z vadného plnění

 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a §2161 až 2174 občanského zákoníku).

 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Hlavně pak prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
   byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 3. Ustanovení uvedená v čl. 7 odstavec b) obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

 5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

 6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího


   

Reklamační řád 

Reklamace se řídí  Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v aktuálním znění a Zákonem na ochranu spotřebitele č. 634/1992 sb. v aktuálním znění.

 

 

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

a.             Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

b.            Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

c.             Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím kontaktní elektronické adresy, uvedené na www stránce/e-shopu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

d.            K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

e.             Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

f.              Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

g.             Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9. Ochrana osobních údajů

a.             Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

b.            Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

c.             Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

d.            Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

e.             Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

f.              Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

g.             Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

h.            V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1.  požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2.  požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

i.              Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

  10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

a.             Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

b.            Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

11. Doručování

a.             Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

 

12. Závěrečná ustanovení

 

            a.             Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

                  b.            Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

c.             Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

d.            Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

e.             Kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny v sekci Kontakt (Kontakty) na e-shopu prodávajícího.

 

V Chomutově dne 23.5.2018                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

3M Spofaplast 183 Náplasti na kuří oka 70x12mm 6ks
Spolehlivá náplast pomáhá odstraňovat kuří oka,...
koupit kosik
75 Kč
Canespor 1x denně 0.01g-g drm.sol.15ml
Přípravek je určen na plísňová a kvasinková...
koupit kosik
194 Kč
Exoderil drm.crm.1x15g
Přípravek se používá k léčbě meziprstových...
koupit kosik
119 Kč
Exoderil 10mg-ml drm.sol.1x20ml
Exoderil je antimykotický, protizánětlivý kožní...
koupit kosik
273 Kč
Livostin 0.5mg-ml nas.spr.sus.1x10ml
Livostin nosní sprej je přípravek používaný k...
koupit kosik
201 Kč
Livostin 0.5mg-ml oph.gtt.sus.1x4ml
Přípravek se používá k rychlému a dlouhodobému...
koupit kosik
201 Kč
Analergin por.tbl.flm.30x10mg
Přípravek se u dospělých a dětí od 6 let věku...
koupit kosik
112 Kč
Betakaroten 12000 IU tob.100+20 Galmed
Betakaroten je důležitý provitamin, který je v...
koupit kosik
161 Kč
Voltaren Forte 20mg-g gel 150g IIB CZ
Analgetikum ve formě gelu s účinkem proti...
koupit kosik
443 Kč
RevitGal mast s vitaminem E 100g Galmed
Mast RevitGal urychluje revitalizaci buněk...
koupit kosik
121 Kč
Carbo medicinalis tbl.20x300mg Moje lékárna
Carbo z mojí lékárny je podpůrný prostředek s...
koupit kosik
63 Kč
Prostamol Uno cps.mol.60
Prostamol uno je určen k léčbě obtíží spojených...
koupit kosik
507 Kč
3M Spofaplast Voděodolné Tattoo 10ks
3M Spofaplast Voděodolné Tattoo. 10 ks v balení,...
koupit kosik
65 Kč
3M Spofaplast Klasik textilní náplast 8cmx1m
Textilní náplast je určena k ošetření drobných...
koupit kosik
58 Kč
Magnesii lactici galmed tbl.100x0.5g
Minerální přípravek s obsahem hořčíku, k...
koupit kosik
113 Kč
Repelent Predator Junior spray 150ml
Repelentní pěna pro děti od 3 měsíců a osoby s...
koupit kosik
221 Kč
Repelent Predator Forte spray 150ml
Aerosolový parfemovaný repelentní přípravek...
koupit kosik
171 Kč
IXOsafe set pro odstranění klíštěte 10ml
Mikroemulze s pinzetou na odstraňování klíšťat....
koupit kosik
248 Kč
EndWarts PEN 3ml pero k odstranění bradavic
EndWarts PEN je účinným roztokem pro...
koupit kosik
373 Kč
Walmark Urinal Akut tbl.10
Urinal Akut® obsahuje tři látky: CystiCran®,...
koupit kosik
276 Kč
Voltaren Forte 20mg-g gel 100g IIB CZ
Analgetikum ve formě gelu s účinkem proti...
koupit kosik
308 Kč
Ibalgin Plus 400mg-100mg tbl.flm.24
Ibalgin Plus je indikován u dospělých ke...
koupit kosik
117 Kč
Ibolex 200mg tbl.flm. 20 I
Přípravek se používá ke krátkodobé symptomatické...
koupit kosik
117 Kč
Ibuprofen 400mg Galmed por.tbl.flm.30x400mg
Přípravek zmírňuje bolest a zánět různého...
koupit kosik
52 Kč
Essentiale 300mg por.cps.dur.100
Essentiale forte N se podává pro zlepšení...
koupit kosik
387 Kč
Bepanthen Plus 500mg-g+5mg-g crm.1x100g (D)
Přípravek Bepanthen Plus krém urychluje...
koupit kosik
403 Kč
Bepanthen Plus crm.1x30g (D)
Přípravek urychluje odeznívání příznaků...
koupit kosik
184 Kč
Multivitamin Centrum pro muže 60tbl
Doplněk stravy se speciálně vyváženým složením...
koupit kosik
477 Kč
Multivitamin Centrum pro ženy 60tbl
Doplněk stravy se speciálně vyváženým složením...
koupit kosik
541 Kč
Bepanthen Baby mast 30g
Pomáhá předcházet vzniku opruzenin a pečovat o...
koupit kosik
163 Kč
Bepanthen Baby mast 100g
Bepanthen Care mast je jemná mast s...
koupit kosik
343 Kč
Brufen 400mg tbl.flm.100
Brufen 400 je nesteroidní antirevmatikum s...
koupit kosik
167 Kč
Brufen 400mg tbl.flm.30 II
Brufen 400 je nesteroidní antirevmatikum s...
koupit kosik
74 Kč
Ataralgin por.tbl.nob.20
Ataralgin je složený přípravek s protibolestivým...
koupit kosik
90 Kč
Canespor 1x denně 0.01g-g crm.15g
Přípravek je určen na plísňová a kvasinková...
koupit kosik
194 Kč
Imodium por.cps.dur.20x2mg
Loperamid-hydrochlorid je určen k symptomatické...
koupit kosik
185 Kč
Hylak Forte por.sol.100ml
Užíváním přípravku Hylak forte je přirozenou...
koupit kosik
175 Kč
Herbofit Tea Tree Neo 100% olej 10ml
Herbofti Tea Tree Neo 100% olej je velmi účinné...
koupit kosik
133 Kč
Lactofit tob.10 Galmed
Lactobacily s vlákninou, vitaminem C, chromem a...
koupit kosik
103 Kč
Lactofit tob.30+10 Galmed
Lactobacily s vlákninou, vitaminem C, chromem a...
koupit kosik
251 Kč
Otrivin Menthol 1 mg-ml nas.spr.sol. 1x10 ml CZ
Nosní sprej s chladivou silou mentolu a...
koupit kosik
111 Kč
Hemagel 5g
Hydrofilní gel k ošetření povrchových poranění...
koupit kosik
185 Kč
On-line Lékárna

 Vítáme Vás v naší e-lékárně.

Najdete zde širokou nabídku léků, doplňků stravy, kosmetiky, potravin pro zvláštní účely.

S případnými dotazy či zdravotními problémy nás neváhejte kontaktovat ve všední dny v čase od 8.00 do 16.00 .

 

Váš kolektiv lékárny U Hvězdy a partnerských lékáren