0

KATEGORIE

Menu

Obchodní podmínky

Doprava a platba

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení
II. Předmět kupní smlouvy
III. Uživatelský účet
IV. Objednání zboží, uzavření kupní smlouvy
V. Cena zboží a platební podmínky
VI. Způsob dodání a dodací podmínky
VII. Práva z vadného plnění
VIII. Odstoupení od smlouvy
IX. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího
X. Ochrana osobních údajů
XI. Závěrečná ustanovení
I. Základní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky - OP“) obchodní společnosti VAPI spol. s r.o., se sídlem Písečná 5549, PSČ 430 04 Chomutov, IČ: 49903331, DIČ CZ49903331, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6074, číslo bankovního účtu: 3379793319/0800 Česká spořitelna, kontaktní údaje: tel. 474 659 859, 601 393 539, e-mail info@lekarnauhvezdy.cz (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v platném znění, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na webové stránce umístněné na internetové adrese www.lekarnauhvezdy.cz.

1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „NOZ“), Zákonem o léčivech č. 378/2007Sb. ve znění pozdějších předpisů a §18 Vyhlášky o správné lékárenské praxi č.84/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Společnost VAPI spol. s r.o. má udělen souhlas k provozování zásilkového výdeje Státním ústavem  pro kontrolu léčiv. Zodpovědnou osobou je stanovena Mgr. Monika Vlasáková.Zákonem je požadována informační služba, která slouží ke shromažďování, zpracování a oznamování informací o podezřeních na závažné nebo neočekávané nežádoucí účinky léčivých přípravků. Ta je zřízena od pondělí do pátku v čase od 8:00 – 16:00. Kontakt na Státní ústav pro kontrolu léčiv: Šrobárova 48, Praha, 10041, tel.: 272 185 111, email: posta@sukl.cz

1.5 Odesláním objednávky kupující akceptuje obchodní podmínky. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí zněním obchodních podmínek platným a účinným ke dni uzavření kupní smlouvy, které jsou pro obě smluvní strany závazné, pokud není ve smlouvě dohodnuto výslovně něco jiného.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6 Zboží uvedené jako "skladem" na www.lekarnauhvezdy.cz neznamená, že je skladem na místě provozovny obchodní společnosti VAPI spol. s r.o.

1.7 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat bez předchozího upozornění. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

II. Předmět kupní smlouvy

2.1 Předmětem kupní smlouvy je zásilkový prodej volně prodejných léků(dále jen "léčiv"), zdravotnických potřeb, potravinových doplňků a kosmetických přípravků. V případě léčiv mohou být předmětem zásilkového výdeje pouze léčivé přípravky registrované podle §2 odst. 1 a § 25 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), jejichž výdej podle rozhodnutí o registraci není vázán na lékařský předpis. Prostřednictvím zásilkového prodeje nelze zakoupit léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, léčivé přípravky obsahující návykové látky a léčiva, která mohou být vydávána bez receptu s omezením.

Před použitím všech přípravků je kupující povinen pečlivě si přečíst příbalový leták, neboť prodávající nenese odpovědnost za nesprávné použití léčivého přípravku nebo doplňku stravy. Nesprávné použití je takové, které je v rozporu s informacemi v příbalovém letáku, nebo doporučením lékaře či lékárníka. V případě zdravotních obtíží či nemoci kontaktujte svého lékaře.

2.2 Internetový obchod obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3 Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží (dále jen „poštovné“). Informace o poštovném uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4 Veškerá prezentace zboží umístěná na webových stránkách internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Obrázky produktů obsažené v internetové prezentaci jsou pouze ilustrativní, vzhledem k neustálým změnám obalů ze strany výrobců není prodávající schopen garantovat stejný vzhled obalů objednaných produktů v okamžiku prodeje.

2.5 Prodávající jako provozovatel tohoto internetového obchodu poskytuje telefonní linku uvedenou v kontaktních informacích e-shopu, obsluhovanou farmaceutem či farmaceutickým asistentem po vymezenou provozní dobu, která je určena zejména jako informační služba pro dotazy kupujících ohledně nabízeného zboží, objednávek zboží včetně řešení reklamací a rovněž slouží ke shromažďování a předávání informací o podezření na nežádoucí účinky či závady v jakosti léčivých přípravků dle § 85 odst. 2 písm. d) zákona o léčivech.

Kontakt:

Telefon: +420 474 659 859, +420 601 393 539 (Po-Pá 8.00 - 15.00)

E-mail: info@lekarnauhvezdy.cz

2.6 Kupující bere na vědomí, že veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v e-shopu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, i když mu je objednávka kupujícího doručena. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku v souladu se zákonem o léčivech mj. v případě podezření ze zneužití dodávaného zboží nebo pokud kupující v minulosti porušil OP, opakovaně nepřevzal zboží apod. či jinak porušil právní předpisy v souvislosti s užitím e-shopu. Prodávající je dále oprávněn odmítnout objednávku v případě, že se objednané zboží již nevyrábí, došlo k vyčerpání skladových zásob a zboží nelze objednat u výrobce ani se jinak nedodává.

2.7 Prodávající si vyhrazuje veškeré změny zboží a změny cen v e-shopu. Nabídka zboží vystaveného v e-shopu (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit.

 

III. Uživatelský účet

3.1 Objednání zboží je možné provádět na základě registrace provedené na webové stránce či bez registrace. Po registraci může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní.

3.2 Kupující je povinen při registraci uvádět správné a pravdivé údaje.  Pokud u kupujícího nastane změna, je povinen kupující tyto informace aktualizovat. Prodávající považuje informace uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání za správné.

3.3 Uživatelský účet je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující má povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně informací nutných pro přístup do jeho uživatelského účtu.

3.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5 Uživatelský účet, jež není déle jak dva roky nevyužíván nebo poruší-li kupující své povinnosti kupní smlouvy, může prodávající uživatelský účet zrušit.

3.5 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, zejména v případech kdy prodávající provádí nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

VI. Objednání zboží, uzavření kupní smlouvy

4.1 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář umístěný na webových stránkách prodávajícího www.lekarnauhvezdy.cz. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit / Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.

4.2 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (př. náklady na internetové připojení apod.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.3 Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem odesláním „Potvrzení objednávky“ prodávajícím (stav „Objednávka je vyřizována“), zaslaného na adresu elektronické pošty kupujícího.

4.4 Prodávající je v závislosti na charakteru předmětu objednávky (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.) vždy oprávněn žádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. V případě, že kupující objednávku nepotvrdí, bude objednávka považována za neuskutečněnou a nepřihlíží se k ní.

4.5 Před tím, než kupující uhradí kupní cenu, má právo stornovat objednávku, a to buď e-mailem (info@lekarnauhvezdy.cz) nebo telefonicky. Prodávající potvrdí stornování objednávky doručením informačního e-mailu.

4.6 Prodávající má právo stornovat objednávku v případě, že budou vyčerpány zásoby prodávajícího nebo prodávající z jiných důvodů nebude schopen povinnosti z kupní smlouvy splnit. Prodávající má povinnost o takové skutečnosti kupujícího bez zbytečného odkladu obeznámit a vrátit mu již uhrazenou kupní cenu.

4.7 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, pokud má důvodné podezření, že kupující má v úmyslu prodávat objednané zboží dále třetím osobám.

 

V. Cena zboží a platební podmínky

5.1 Kupující obdrží zboží uvedené nabídce internetového obchodu prodávajícího za cenu platnou v okamžiku objednání. Dle níže uvedených podmínek může být cena zboží navýšena o náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši (poštovné), které je kupující povinen uhradit prodávajícímu společně s kupní cenou zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.2 V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není momentálně na skladě, potvrdí prodávající kupujícímu telefonicky či emailem cenu zboží a termín dodání.

5.3 Cenu zboží a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží (poštovné) dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti nebo platební kartou v provozovně prodávajícího na adresách uvedených níže při osobním odběru zboží;
v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
bezhotovostně platební kartou on-line, převodem z účtu na účet


5.4 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.4), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.5 Prodávající si vyhrazuje právo změny cen zboží bez předchozího upozornění. Speciální akce platí jen do vyprodání zásob, není-li u popisu zboží uvedeno jinak. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.6 Faktura vystavená prodávajícím na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím po uhrazení ceny zboží je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. Vlastnické právo k prodávanému zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení ceny zboží. Při bezhotovostní úhradě je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn až připsáním celé částky na účet prodávajícího.

5.7 Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky, avšak je-li cena na webových stránkách zřejmě nesmyslná (nepřiměřeně nízká proti ceně obvyklé), vyhrazuje si Obchodník právo na odstoupení od kupní smlouvy. 

5.8 Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby. Účtenka je vystavována v elektronické podobě a je kupujícímu zaslána na jeho e-mail.

5.9 Slevový poukaz (voucher) vydaný prodávajícím, na jehož základě je kupující oprávněn uplatnit slevu z kupní ceny za zboží nebo čerpat jinou výhodu, je možné uplatnit pouze jedenkrát v případě, že na slevovém poukazu nebo v rámci marketingové kampaně výslovně uvedeno jinak.

 

VI. Způsob dodání a dodací podmínky

6.1 Objednané zboží je zasíláno zásilkovou službou dle aktuální nabídky poskytovatelů zásilkových služeb (přepravců). Stejně tak způsob platby za objednané zboží je možno zvolit na základě momentální nabídky prodávajícího.

Jednotlivé způsoby dodání zboží a platby za takové zboží zvolí kupující při samotném provádění objednávky výběrem z nabízených možností při on-line nákupu.

6.2 Zboží označené „pouze osobní odběr” je možné převzít pouze osobně v provozovně prodávajícího. Toto zboží nelze zaslat zásilkovou službou.

6.3 Je-li předmětem objednávky zboží, které vyžaduje zvláštní režim při manipulaci nebo uchovávání (např. uchovávání v chladu), je možný pouze osobní odběr v provozovně prodávajícího. Toto zboží nelze zaslat zásilkovou službou.

6.4 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.5 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.6 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.7 Informace o výši nákladů spojených s balením a dodáním zboží (poštovné) platí pouze pro doručování zboží v rámci České republiky. Při doručení do zahraničí budou dodací podmínky (dopravné, balné) sjednány individuálně dohodou smluvních stran.

6.8 Expedice zboží, které je skladem na provozovně, na dobírku či k osobnímu odběru budou realizovány zpravidla do 24 hodin od přijetí objednávky a do této doby předány přepravní společnosti. Zboží objednané v sobotu, neděli nebo ve svátek, které je skladem na provozovně zasíláme následující pracovní den. Není-li zboží na skladě, objednávku odesíláme v den doručení dodavatelem. Objednávky jsou expedovány v pořadí, ve kterém došly.

6.9 Zásilky budou doručovány přepravní společností dle jejích vnitřních přepravních podmínek, zpravidla do 24 hodin od převzetí zásilky tak, aby bylo zajištěno jejich dodání kupujícímu ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od přijetí objednávky; nelze-li daný termín dodržet, bude o tom kupující v tomto termínu informován.

6.10 Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalů, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky, svědčí-li porušení obalů o neoprávněném vniknutí do zásilky.Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit telefonicky na linku prodávajícího (v uvedenou pracovní dobu lékárny zajišťující zásilkový výdej) nebo emailem na adresu info@lekarnauhvezdy.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a ten do 24 hodin zaslat emailem prodávajícímu. Pokud je převzetí zásilky stvrzeno podpisem kupujícího v dokladech dopravce, na případné pozdější reklamace z důvodu neúplnosti nebo porušení obalu zásilky nelze brát zřetel.

6.11 V případě, že si kupující vybere možnost osobního odběru, bude pro něj zboží rezervováno po dobu 3 dnů od zaslání SMS či e-mailu, že je zboží připraveno k vyzvednutí. Platí i pro ostatní výdejní místa. Informace o platebních podmínkách jsou uvedeny v kontaktních údajích jednotlivých výdejních míst.

Přehled plateb a způsobu doručení:

Osobní odběr - ZDARMA

Česká pošta - balík do ruky:

   0 Kč - 1 999,90 Kč - 99 Kč + 50 Kč při platbě na dobírku (při platbě předem 0 Kč)

   nad 2 000 Kč ZDARMA + 50 Kč při platbě na dobírku (při platbě předem 0 Kč)

Uvedené ceny platí pro zásilky o váze do 10 kg a 100 cm. U balíčků s vyšší hmotností a větších rozměrů jsme nuceni účtovat vyšší poštovné. O této skutečnosti vás budeme dopředu informovat a bude vyžádán Váš souhlas.

 

VII. Práva z vadného plnění

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ) a zákonem na ochranu spotřebitele č. 634/1992 sb. v aktuálním znění.

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.4 Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.5 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

7.6 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. K reklamaci je nutné předložit doklad(popř. kopii dokladu) o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.Zjistí-li tedy kupující vady zboží, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu písemně (dopis – nikoli na dobírku!, email: info@lekarnauhvezdy.cz), telefonicky nebo i osobně (VAPI spol. s r.o., Písečná 5549, 43004 Chomutov), a to bez zbytečného odkladu.Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutíreklamace.

7.7 U oprávněné reklamace registrovaných léčivých přípravků má kupující nárok na náhradu nákladů spojených s reklamací v nutné výši. U reklamace neoprávněné má na totéž nárok prodávající.

7.8 Ustanovení Reklamačního řádu se nepoužijí pro kupujícího, který je podnikatelem (dále jen „podnikatel“). Právo podnikatele na uplatnění práv z vadného plnění se řídí výlučně příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, nedohodnou-li se smluvní strany v daném případě jinak.

 

VIII. Odstoupení spotřebitele od smlouvy

8.1 Kupující, který je spotřebitelem (dále jen „kupující“), je v souladu s § 1829 a násl. NOZ oprávněn od smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce, a to ve lhůtě 14 dní. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
Lhůta dle tohoto odstavce se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení o odstoupení od smlouvy na adresu provozovny či sídla prodávajícího nebo elektronicky na adresu info@lekarnauhvezdy.cz.

8.2 Pro odstoupení od kupní smlouvy kupující odešle e-mail na adresu info@lekarnauhvezdy.cz s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR, číslo [číslo objednávky] a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požaduje spotřebitel vrácení peněz na účet, uvede číslo bankovního spojení)" a dále uvede datum, jméno, příjmení a adresu kupujícího.

8.3 V případě uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší a kupující je povinen zaslat (ne na dobírku!) nebo předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení veškeré zboží, které od prodávajícího obdržel. Kupující hradí náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající je rovněž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající však není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky do okamžiku, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

8.4 Kupující bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 NOZ nelze od kupní smlouvy odstoupit. Nelze tak mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží (a) upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, (b) zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,(c) v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit zpět.

8.5 Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Pokud tedy bude vrácené zboží v rozporu s předchozí větou poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu vzniklé škody. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.6 V případě obdržení odstoupení od smlouvy prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu jeho přijetí a následně bude kupujícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluví/potvrdí si s kupujícím další postup.

8.7 Kupující bere na vědomí skutečnost, že je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829 NOZ, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnutý dárek, jinak se bude jednat na straně kupujícího o bezdůvodné obohacení.

Adresa pro vrácení:

VAPI spol. s r.o.

Písečná 5549

430 04 Chomutov

 

IX. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

9.1 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část zejména v případě, že objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, zavazuje se prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky a navrhnout mu další postup (nahrazení objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.).

9.2 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, byla-li již uhrazena, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, nedohodnou-li se v konkrétním případě jinak.

 

X. Ochrana osobních údajů

10.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, IČ, DIČ, telefonní číslo, adresa elektronické pošty (dále společně jako „osobní údaje“).

10.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení, a to až do doby, než písemně doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním. Kromě osob dopravujících zboží a kromě případné zákonné povinnosti poskytnutí osobních údajů nebudou osobní údaje kupujícího bez jeho předchozího souhlasu předávány třetím osobám.

10.4 Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

10.5 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a správné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně poskytnutých údajů.

 

XI. Závěrečná ustanovení

11.1 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@lekarnauhvezdy.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů podle § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: Prodávající tímto informuje spotřebitele, že subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 12000, www.coi.cz. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy s výjimkou smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče, včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.

11.2 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.3 Prodávající je ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) NOZ ve vztahu ke kupujícímu vázán Etickým kodexem české lékárnické komory.

11.4 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.5 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.6 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 8.8.2021.

 


nahoru

Doprava a platba

 1. Osobní odběr - Lékárna U Hvězdy - Platba v lékárně
  • Zboží lze ZDARMA osobně převzít na adrese:
  • Lékárna U Hvězdy, Písečná 5549, 43004 Chomutov
  • DŮLEŽITÉ: Při osobním odběru vždy vyčkejte na zaslání potvrzujícího e-mailu o tom, že je Vaše zboží připraveno k vyzvednutí, jinak je možné, že zboží nebude k odběru připravené!!!
  • Jakmile Vám zašleme zprávu, že je zásilka připravena k odběru, máte 3 pracovní dny na její vyzvednutí.
 2. Osobní odběr - Lékárna U Českého lva - Platba v lékárně
  • Zboží lze ZDARMA osobně převzít na adrese:
  • Lékárna U Hvězdy, Palackého 4272, 43001 Chomutov
  • DŮLEŽITÉ: Při osobním odběru vždy vyčkejte na zaslání potvrzujícího e-mailu o tom, že je Vaše zboží připraveno k vyzvednutí, jinak je možné, že zboží nebude k odběru připravené!!!
  • Jakmile Vám zašleme zprávu, že je zásilka připravena k odběru, máte 3 pracovních dní na její vyzvednutí.
 3. Osobní odběr - Lékárna U Hvězdy - Platba předem online - platební kartou
  • Zboží lze ZDARMA osobně převzít na adrese:
  • Lékárna U Hvězdy, Písečná 5549, 43004 Chomutov
  • DŮLEŽITÉ: Při osobním odběru vždy vyčkejte na zaslání potvrzujícího e-mailu o tom, že je Vaše zboží připraveno k vyzvednutí, jinak je možné, že zboží nebude k odběru připravené!!!
  • Jakmile Vám zašleme zprávu, že je zásilka připravena k odběru, máte 3 pracovní dny na její vyzvednutí.
 4. Osobní odběr - Lékárna U Českého lva - Platba předem online - platební kartou
  • Zboží lze ZDARMA osobně převzít na adrese:
  • Lékárna U Hvězdy, Palackého 4272, 43001 Chomutov
  • DŮLEŽITÉ: Při osobním odběru vždy vyčkejte na zaslání potvrzujícího e-mailu o tom, že je Vaše zboží připraveno k vyzvednutí, jinak je možné, že zboží nebude k odběru připravené!!!
  • Jakmile Vám zašleme zprávu, že je zásilka připravena k odběru, máte 3 pracovních dní na její vyzvednutí.
 5. Osobní odběr - Lékárna U Hvězdy - Platba předem - bankovní převod
  • Zboží lze ZDARMA osobně převzít na adrese:
  • Lékárna U Hvězdy, Písečná 5549, 43004 Chomutov
  • DŮLEŽITÉ: Při osobním odběru vždy vyčkejte na zaslání potvrzujícího e-mailu o tom, že je Vaše zboží připraveno k vyzvednutí, jinak je možné, že zboží nebude k odběru připravené!!!
  • Jakmile Vám zašleme zprávu, že je zásilka připravena k odběru, máte 3 pracovní dny na její vyzvednutí.
 6. Osobní odběr - Lékárna U Českého lva - Platba předem - bankovní převod
  • Zboží lze ZDARMA osobně převzít na adrese:
  • Lékárna U Hvězdy, Palackého 4272, 43001 Chomutov
  • DŮLEŽITÉ: Při osobním odběru vždy vyčkejte na zaslání potvrzujícího e-mailu o tom, že je Vaše zboží připraveno k vyzvednutí, jinak je možné, že zboží nebude k odběru připravené!!!
  • Jakmile Vám zašleme zprávu, že je zásilka připravena k odběru, máte 3 pracovních dní na její vyzvednutí.
 7. Česká pošta - Balík Do ruky - Dobírka
  • Cena za dopravu se neúčtuje při objednávce nad 2 000,- Kč a do hmotnosti 5kg
  • Cena dopravy je 99,- Kč, cena platby 49,- Kč
 8. Česká pošta - Balík Do ruky - Platba předem online - platební kartou
  • Cena za dopravu se neúčtuje při objednávce nad 2 000,- Kč a do hmotnosti 5kg
  • Cena dopravy je 99,- Kč, cena platby 0,- Kč
 9. Česká pošta - Balík Do ruky - Platba předem - bankovní převod
  • Cena za dopravu se neúčtuje při objednávce nad 2 000,- Kč a do hmotnosti 5kg
  • Cena dopravy je 99,- Kč, cena platby 0,- Kč

nahoru