0

KATEGORIE

Menu

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů


Společnost  VAPI spol. s r.o., se sídlem Písečná 5549, PSČ 430 04 Chomutov, IČ: 49903331, dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je pro nás důležité, aby jste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon o zpracování osobních údajů“).

V souladu s článkem 13 a násl. Nařízení prostřednictvím tohoto dokumentu informujeme všechny subjekty údajů ohledně ochrany osobních údajů, které nám sdělují zejména v souvislosti s koupí či rezervací zboží v internetovém obchodě na internetových stránkách www.lekarnauhvezdy.cz (dále jen „e-shop“).

 

Kontaktní údaje správce a případné kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost VAPI spol. s r.o., se sídlem Písečná 5549, PSČ 430 04 Chomutov, IČ: 49903331, DIČ CZ49903331, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6074 (dále jen „Správce“).

Kontaktní e-mail Správce je info@lekarnauhvezdy.cz.

Správce nemá povinnost a dobrovolně nezřizuje pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Jaké informace a proč je shromažďujeme

Dle Nařízení jsou za osobní údaje považovány veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Takovou osobou se rozumí fyzická osoba, kterou je možné přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor, například jméno, adresa, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Podrobný rozpis osobních údajů, které zpracováváme, naleznete v přehledové tabulce zde (dále jen „Osobní údaje“). V přehledové tabulce naleznete také účel zpracování, právní základ pro zpracování a dobu, po kterou jsou Osobní údaje zpracovávány.

Vaše Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám, s výjimkou:

- osob, které mohou zajišťovat doručení Vámi zakoupeného zboží zásilkovým způsobem;

- osob, které mohou být pověřeny k vymáhání našich pohledávek právní cestou, v takovém případě se jedná o ochranu našich práv a oprávněných zájmů.

Osobní údaje nejsou zpracovávány žádným jiným subjektem. Ke zpracovávaným Osobním údajům má přístup pouze správce.

 

Zabezpečení Osobních údajů

Správce dbá na bezpečnost Osobních údajů. Přijali jsme vhodná opatření, abychom Vaše Osobní údaje dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim Osobním údajům nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžadují právní předpisy, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

 

Právo na informace

Vaším právem je získat od Správce potvrzení, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto Osobním údajům. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme informovat. Při podání žádosti o sdělení informací, které o Vás evidujeme, uvádějte všechny informace, dle kterých Vás můžeme bezpečně identifikovat. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme Osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.

Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Toto právo můžete uplatnit kontaktováním Správce prostřednictvím kontaktního e-mailu: info@lekarnauhvezdy.cz.

 

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat Osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

Toto právo můžete uplatnit kontaktováním Správce prostřednictvím kontaktního e-mailu: info@lekarnauhvezdy.cz.

 

Aktualizace údajů, právo na opravu

V případě změny Osobních údajů, jako je např. příjmení či bydliště, prosíme o jejích aktualizaci, abychom předešli případným omylům a nesrovnalostem.

S tím souvisí i Vaše právo na opravu Osobních údajů. Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné Osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných Osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Toto právo můžete uplatnit kontaktováním Správce prostřednictvím kontaktního e-mailu: info@lekarnauhvezdy.cz.

 

Právo vznést námitku

Dle článku 21 Nařízení máte z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracovávání Osobních údajů, které se Vás týkají, pro účely přímého marketingu Správce a proti zpracování osobních údajů na základě článku 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení.

Toto právo můžete uplatnit kontaktováním Správce prostřednictvím kontaktního e-mailu: info@lekarnauhvezdy.cz.

 

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování Vašich Osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Toto právo můžete uplatnit kontaktováním Správce prostřednictvím kontaktního e-mailu info@lekarnauhvezdy.cz.

 

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých Osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Toto právo můžete uplatnit kontaktováním Správce prostřednictvím kontaktního e-mailu info@lekarnauhvezdy.cz.

 

Poučení o právu podat stížnost u dozorového orgánu

Jste oprávněni kdykoli podat stížnost u dozorového orgánu v souvislosti se zpracováním Osobních údajů. Dále máte právo požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou pozastavení nebo zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů v případě výše uvedeného podezření nebo odmítnutí zajistit nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy.

Stížnost je možno podat u dozorového orgánu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz.

 

Webové stránky - soubory protokolů

Pokud přistoupíte na naše webové rozhraní a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:

·  Vaše IP Adresa

·  Otevíraná stránka našeho webu

·   Kód odpovědi http

·   Identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany.

 

Soubory cookies

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookies do Vašeho zařízení. 

Pravidla používání cookies

1.      Provozovatel webové stránky

-        Provozovatelem webové stránky www.lekarnauhvezdy.cz (dále jen „web“), na kterém se nachází internetový obchod provozovatele (dále jen „e-shop“) je společnost VAPI spol. s r.o., se sídlem Písečná 5549, PSČ 430 04 Chomutov, IČ: 49903331, DIČ CZ49903331, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6074 (dále jen „Provozovatel“).

2.      Co jsou soubory cookies

-        Soubory cookies jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a slouží ke správné funkčnosti webových stránek.

-        Cookies jsou rovněž používány při zjišťování toho, které stránky a funkce naši zákazníci používají nejčastěji a díky tomu můžeme přizpůsobit obsah stránek a jejich nabídku požadavkům zákazníka, včetně případně zobrazované reklamy.

-        Na základě cookies nejsme schopni identifikovat konkrétní osobu, pouze koncové zařízení.

-        Tyto údaje jsou zpracovávány na základě:

i.      Vašeho souhlasu;

ii.      v případě sledování aktivit a jejich vyhodnocování náš oprávněný zájem, který zahrnuje poskytnout Vám co nejlepší nastavení služeb nebo podpory při používání našich služeb a stránek a zlepšování funkčnosti stránek.

-        Během první návštěvy webu jste upozorněni na cookies. V případě, že nezměníte nastavení cookies prostřednictvím Vašeho internetového prohlížeče, tak předpokládáme Váš souhlas s používáním souborů cookies. Nastavení cookies je možné kdykoli změnit.

3.      Druhy cookies, které používáme

-        Funkční (základní) cookies – ty jsou bezprostředně nezbytné k zajištění základní funkčnosti internetových stránek. Jedná se např. o funkci nákupního košíku v e-shopu nebo sledování návštěvnosti e-shopu na webu. Funkční cookies jsou využívány vždy a vzhledem ke své podstatě a účelu jsou bez dalšího povoleny, není tak třeba Vašeho souhlasu.

-        Marketingové cookies – shromažďují Vaše osobní údaje týkající se reklamy, např. za účelem přizpůsobení nabízené reklamy Vašim zájmům, propojení se sociální sítí apod. K využívání cookies tohoto druhu je nutné, aby Provozovatel webu obdržel Váš souhlas, bez něj nelze marketingové cookies využívat.

-        Výkonnostní cookies – jejich úkolem je zlepšovat a zefektivňovat funkce webu pomocí sledování Vašich aktivit na něm. Pomocí těchto cookies si webová stránka dokáže zapamatovat vybrané předvolby, které jste nastavili již dříve a díky tomu urychlit zpracování Vašeho požadavku. Aby Provozovatel webu mohl tyto cookies využívat, je nezbytný Váš souhlas, bez kterého nelze výkonnostní cookies využívat.

-        Cookies třetích osob – kromě našich vlastních cookies můžeme používat i cookies třetích osob. Ty potřebujeme a používáme zejména pro statistická zjišťování
o používání webu, získávání relevantních informací pro marketingové účely a zefektivňování našich marketingových aktivit (optimalizační cookies, partnerské cookies a sledovací cookies). Cookies třetích osob vytvářejí a následně používají poskytovatelé služeb, kterými jsou např. Google Analytics, Google AdSense, Facebook atd. Pravidla používání těch cookies naleznete na těchto stránkách:

i.      Pravidla používání cookies Google LLC

ii.      Pravidla používání cookies Facebook Inc. a Facebook Ireland Ltd.

-        Tzv. webové majáky nebo také měřící pixely jsou grafické obrázky, které nejsou větší než 1x1 pixel a jsou umístěny v různých pozicích na této webové stránce. Pomáhají nám určit typ prohlížeče, klíčová slova vyhledávání, podle kterých se návštěvníci dostanou na náš e-shop, a názvy domén webových stránek, které na naše internetové stránky odkazují. Rovněž umožňují identifikovat Vaši IP adresu. Informace získané z webových majáků neumožňují Vaši osobní identifikaci. V případě, že jste si na tomto webu vytvořili uživatelský účet (např. při nákupu), můžeme Vaše osobní údaje přiřadit k informacím získaným webovými majáky a využívat je stejně jako informace získané z cookies. Webové majáky nám rovněž umožňují získat více informací o odeslaných e-mailech, zejména jeho prostřednictvím obdržíme informaci o tom, že jste náš e-mail přijali, otevřeli nebo využili. (store.digitalriver.com/store/defaults/cs_CZ/DisplayDRCookiesPolicyPage - zdroj webových majáků).

-        Notifikace – nejedená se o zvláštní typ cookies, ale údaje získané z cookies využíváme za účelem zobrazovaní krátkých notifikací s mimořádnými zprávami a informacemi z našeho webu přímo ve Všem internetovém prohlížeči. Souhlas se zobrazováním těchto notifikací od vás budeme požadovat v samostatném okně.[A1] 

4.      Způsob využití cookies

-        Soubory cookies používáme zejména k tomu, abychom identifikovali opakované návštěvníky, registrované uživatele, dále k tomu abychom poznali druh obsahu, který si prohlížíte, jiné webové stránky, ze kterých jste navštívili náš e-shop, délku Vaší návštěvy našeho e-shopu a jeho jednotlivých sekcí.

-        Cookies uchováváme maximálně po dobu 13 měsíců.

5.      Souhlas s používáním cookies

-        Soubory cookies používáme jen v případě, že s tím souhlasíte (s výjimkou funkčních cookies). Souhlas k užívání cookies a jeho rozsah nám udílíte při první návštěvě našeho e-shopu. Při každé další návštěvě našeho e-shopu, v závislosti na nastavení Vašeho internetového prohlížeče, po Vás můžeme požadovat znovu udělení souhlasu s používáním cookies.

-        Váš souhlas s používáním cookies je vždy dobrovolný a nepodmíněný a i v případě jeho neposkytnutí máte možnost naše stránky používat, a to v závislosti na tom, v jakém rozsahu nejsou cookies pro funkčnost a přístupnost e-shopu potřebné.

-        Po udělení souhlasu, je rovněž možné soubory cookies vymazat z Vašeho zařízení, a to buď prostřednictvím Vašeho internetového prohlížeče, nebo přímo z daného adresáře Vašeho zařízení.

-        V případě, že cookies nepovolíte, omezíte nebo vymažete, se může stát, že část našich služeb nebude úplně funkční, stránky se nemusí správně zobrazit nebo pro Vás nebudou plně dostupné.

-        Soubory cookies můžete spravovat a příslušná povolení nastavit v každém internetovém prohlížeči. Návod, jak nastavit pravidla pro cookies a postupy pro vymazání cookies v nejčastěji používaných internetových prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

Google Chrome: support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs

Mozilla Firefox: support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies-dat-stranek

Opera: help.opera.com/cs/latest/web-preferences/

Internet Explorer, Edge: support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies; support.microsoft.com/cs-cz/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

 

Analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme, nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.

 

Zasílání novinek na email

V případě, že máte zájem od Správce dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a udělíte souhlas s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. Správce nepředává takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od Správce nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené emailové adresy prostřednictvím kontaktního e-mailu info@lekarnauhvezdy.cz, nebo písemně na adresu sídla Správce.